J和j貨物移動 APK

  • j和j貨物移動 APK screenshot thumbnail 1 j和j貨物移動 APK screenshot thumbnail 2 j和j貨物移動 APK screenshot thumbnail 3 j和j貨物移動 APK screenshot thumbnail 4 j和j貨物移動 APK screenshot thumbnail 5 j和j貨物移動 APK screenshot thumbnail 6 j和j貨物移動 APK screenshot thumbnail 7 j和j貨物移動 APK screenshot thumbnail 8 j和j貨物移動 APK screenshot thumbnail 9 j和j貨物移動 APK screenshot thumbnail 10 j和j貨物移動 APK screenshot thumbnail 11 j和j貨物移動 APK screenshot thumbnail 12 j和j貨物移動 APK screenshot thumbnail 13 j和j貨物移動 APK screenshot thumbnail 14 j和j貨物移動 APK screenshot thumbnail 15 j和j貨物移動 APK screenshot thumbnail 16 j和j貨物移動 APK screenshot thumbnail 17 j和j貨物移動 APK screenshot thumbnail 18 j和j貨物移動 APK screenshot thumbnail 19 j和j貨物移動 APK screenshot thumbnail 20 j和j貨物移動 APK screenshot thumbnail 21
感謝您使用j和j貨運的手機! (#)(#)訪問收貨人,托運人和代理:(#)*查看您的收據和發貨倉庫已經發出。 (#)*通過收據編號收據和/或跟踪(跟踪)搜索。 (#)*查看您的賬單和報表(資產負債)。 (#)*查看文件附加到倉單和/或發票。 (#)*追加文件接收和/或發票與移動單元的照相機。 (#)*給您發送倉單指令。 (#)(#)訪問管理器(#)*搜索信息倉單按編號或者使用移動設備的攝像頭。 (#)*通過數字或使用移動單元的照相機查找信息漏電痕跡。 (#)*負荷承受:設置狀態,簽名,貨物的圖片作為附件。選擇發送電子郵件。 (#)*送貨費:設置狀態,簽名,貨物的圖片作為附件。選擇發送電子郵件。 (#)*發行說明:設置狀態,簽名,合影交付文檔作為附件。選擇發送電子郵件。 (#)*預註冊警報:狀態映射的漏電痕跡串行(UPS,美國郵政,聯邦快遞等)到達商店框。 (#)*處理加載模塊使搜索貨物裝運的控制。 (#)*負荷分配模塊允許產品分配的包裝(容器,電子容器,d-容器,貨盤,片等)形式的間隙的控制。 (#)*管理:(#) - 零部件圖表的出貨量,重量,體積和體積重量。 (#) - 以美元總圖表發票和發票號碼。