J和j货物移动 APK

  • j和j货物移动 APK screenshot thumbnail 1 j和j货物移动 APK screenshot thumbnail 2 j和j货物移动 APK screenshot thumbnail 3 j和j货物移动 APK screenshot thumbnail 4 j和j货物移动 APK screenshot thumbnail 5 j和j货物移动 APK screenshot thumbnail 6 j和j货物移动 APK screenshot thumbnail 7 j和j货物移动 APK screenshot thumbnail 8 j和j货物移动 APK screenshot thumbnail 9 j和j货物移动 APK screenshot thumbnail 10 j和j货物移动 APK screenshot thumbnail 11 j和j货物移动 APK screenshot thumbnail 12 j和j货物移动 APK screenshot thumbnail 13 j和j货物移动 APK screenshot thumbnail 14 j和j货物移动 APK screenshot thumbnail 15 j和j货物移动 APK screenshot thumbnail 16 j和j货物移动 APK screenshot thumbnail 17 j和j货物移动 APK screenshot thumbnail 18 j和j货物移动 APK screenshot thumbnail 19 j和j货物移动 APK screenshot thumbnail 20 j和j货物移动 APK screenshot thumbnail 21
感谢您使用j和j货运的手机! (#)(#)访问收货人,托运人和代理:(#)*查看您的收据和发货仓库已经发出。 (#)*通过收据编号收据和/或跟踪(跟踪)搜索。 (#)*查看您的账单和报表(资产负债)。 (#)*查看文件附加到仓单和/或发票。 (#)*追加文件收据和/或发票与移动单元的照相机。 (#)*给您发送仓单指令。 (#)(#)访问管理器(#)*搜索信息仓单按编号或者使用移动设备的摄像头。 (#)*通过数字或使用移动单元的照相机查找信息漏电痕迹。 (#)*负荷承受:设置状态,签名,货物的图片作为附件。选择发送电子邮件。 (#)*送货费:设置状态,签名,货物的图片作为附件。选择发送电子邮件。 (#)*发行说明:设置状态,签名,合影交付文档作为附件。选择发送电子邮件。 (#)*预注册警报:状态映射的漏电痕迹串行(UPS,美国邮政,联邦快递等)到达商店框。 (#)*处理加载模块使搜索货物装运的控制。 (#)*负荷分配模块允许产品分配的包装(容器,电子容器,d-容器,货盘,片等)形式的间隙的控制。 (#)*管理:(#) - 零部件图表的出货量,重量,数量和体积重量。 (#) - 以美元总图表发票和发票号码。