These apps are temporarily free!

SLK Futura icon
3.8 $2.49
SLT Coffe Break icon
4.3 $0.99
Just Riddles - Ad Free icon
4.1 $0.99
zWalkz Theme For Xperia icon
3.5 $0.99
PLOPDO icon
5.0 $2.99
SLT Venusian icon
4.5 $0.99
Patatap icon
3.7 $1.99
Typatone icon
3.6 $1.99
Arrow Shooting Game icon
4.4 $0.99
Free Music Pro icon
4.4 $3.99
Retro 10 icon
3.2 $0.99
Gri M Theme For Xperia icon
4.7 $0.99
Reminder Pro icon
4.2 $0.99
Mine World :VIP icon
3.8 $0.99
Gri P Theme For Xperia icon
5.0 $0.99
SLT Iris icon
4.3 $2.49
SL Luxury Champagne icon
4.4 $0.99
Theme Xperien Dark Mono icon
4.0 $0.99
Theme Xperien Xa Night icon
3.7 $0.99
Theme Xperien Black Pro icon
4.0 $0.99
Plur Theme For Xperia icon
4.1 $0.99
Plume Theme For Xperia icon
4.7 $0.99
SLT Living icon
4.6 $2.49
SL Theme Luxury icon
4.3 $2.49
SLT Retro icon
4.7 $0.99
Clock Widget Red Star icon
4.4 $4.49
CryptoRankr icon
4.3 $1.99
Howl of the Boomerang icon
2.8 $0.99
Classera icon
3.6 $2.99
Snake Game - SNAKEBYTE icon
5.0 $0.99
Entiner - Icon Pack icon
4.6 $0.99
X mas - Icon Pack icon
4.4 $0.99
ADS-B Driver icon
3.6 $1.99
10monkeys Junior Math icon
4.0 $2.99
Share Where Pro icon
4.4 $0.99
The Bronze icon
3.2 $0.99
panda.packs icon
3.6 $3.49
English Tenses Table icon
4.3 $3.00
To The North icon
3.5 $1.49
Make one icon
4.5 $0.99
Unbending Land - RPG icon
4.6 $0.99